Privacybeleid

Laatste aanpassing tekst: 30-01-2023

1. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is gcv KARINE. U kan ons bereiken op onderstaand adres, per e-mail, telefoon:

Antwerpsesteenweg 251, 2390 Malle, [email protected], 03 311 64 43

2. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: onze activiteiten als muziekwinkel en instrumentverhuurder, personeelsadministratie en beheer van het personeel, facturatie en boekhouding, klanten- en leveranciersbeheer, publicitaire doeleinden, veiligheid, samenwerking met diverse dienstverleners, rekrutering en selectie, kennisopbouw en –beheer.

3. Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken enkel persoonsgegevens wanneer de verwerking ondersteund wordt door een rechtsgrond, te weten: wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven, wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de verlening van onze diensten, wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang, of om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen. 

De persoonsgegevens van wie met ons in een contractuele relatie staat (waaronder cliënteel, personeel, dienstverleners,…) worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst. Het meedelen van persoonsgegevens kan een noodzakelijke voorwaarde zijn om een overeenkomst te sluiten. Het niet-verstrekken ervan kan het leveren van onze diensten verhinderen of beperken. 

De persoonsgegevens van derden worden verwerkt als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang enerzijds en voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons cliënteel anderzijds. Deze gerechtvaardigde belangen bestaan in de uitvoering van onze diensten voor de betrokken cliënt.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (m.b.t. ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van de vakbond, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid) worden enkel verwerkt indien de betrokkene uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven, de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening, of onderbouwing van de rechtsvordering, of bij een van de andere voorwaarden zoals opgenomen in de GDPR.

4. Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld: naam, adres (analoog en digitaal), telecommunicatiegegevens, boekhoudkundige gegevens waaronder rekeningnummer en financiële informatie, geslacht, leeftijd, rijksregisternummer, btw- en/of ondernemingsnummer, informatie i.v.m. werksituatie, toestand van sociale zekerheid en gerelateerde informatie, loongegevens, familiale toestand, burgerlijke staat, afbeeldingen, beeld- en geluidsopnames.

5. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

De categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens zijn de volgende: gerechtelijke instanties, overheidsdiensten, ondernemingen en particulieren, IT-dienstverleners, communicatiebureaus, vertalers, sociaal secretariaat, externe preventiedienst en andere dienstverleners. 

De gegevens kunnen door ons verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte, enkel in zoverre en in de mate dat dit strikt noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening.

6. Uw rechten als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht om op elk ogenblik informatie te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden. 

U kan onjuiste gegevens wijzigen en onvolledige gegevens aanvullen. U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen, behalve wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting of een taak van algemeen belang die op ons rust. 

U heeft het recht om te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in volgende gevallen: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, als er volgens u geen rechtmatig belang is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u die wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening, of onderbouwing van een rechtsvordering, en als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omdat de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke ten onrechte werd gebaseerd op de noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang, of de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. 

U kan vragen om uw persoonsgegevens aan uzelf of een derde over te dragen. De GDPR voorziet in een aantal beperkingen op dit recht. 

U heeft het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omdat de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke ten onrechte werd gebaseerd op de noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang, of de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, en bij direct marketing. U kan al deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de in titel 1 vermelde contactgegevens. Wij moeten op basis van uw bericht in staat zijn uw identiteit te controleren, zodat een andere persoon uw rechten niet kan uitoefenen. Wij zullen zo spoedig mogelijk uw klacht behandelen. Ook bij vragen of opmerkingen m.b.t. uw persoonsgegevens of ons privacybeleid, kan u ons contacteren.

7. Inbreuk

Bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens, melden wij dit uiterlijk 72 uur na kennisname aan de toezichthoudende overheid vermeld in titel 9. In de melding worden alle volgens de GDPR verplichte gegevens opgenomen. Alle inbreuken, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen worden door ons gedocumenteerd. Wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, wordt u onverwijld daarover geïnformeerd.

8. Periode van bewaring

Uw persoonsgegevens blijven, gelet op de aansprakelijkheidstermijnen, bewaartermijnen van boekhoudkundige stukken en in het belang van het cliënteel, bewaard gedurende tien jaar na datum van afsluiting van het laatste dossier waarop de persoonsgegevens betrekking hebben. Persoonsgegevens die niet gerelateerd zijn aan een dossier blijven bewaard zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in deze policy zijn vermeld.

9. Toezichthoudende autoriteit

Eventuele klachten kan u indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be.

woensdag 1 en donderdag 9 mei gesloten * mercredi 1 et jeudi 9 mai fermé